วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ข้อมูลครูและบุคลากรฯ

ฝ่ายบริหาร

DSCF1579

นายวินัย จันทรานาค

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
msr02-1

นายทรงวุฒิ อุดวงศ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
msr03

นางจันทนา สมนึก

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
01-01

นายอพิเชษฐ อุดมผล

ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอพิเชษฐ อุดมผล

นางศศิกานต์ สุธา

นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา

นายสมชาย มณฑา

นายเกียรติศักดิ์ ยงสุนทรรุ่ง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสิริจันทร์ วงษ์มหันต์

นางสุภาพร ธรรมขันธ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิถีบรรพต

นางสาววันทนีย์ คงความสะอาด

นายวรพันธ์ กันธิยะ

นายโยฮัน คงประหยัด

นายพีระพงษ์ ขันธ์เขียว

นายวันชัย ขจรศักดิ์ศรี

แผนกช่างยนต์

นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม

นายวิชญ์พล พันธ์ศรี

นายฐานทัพ ปินตาสม

นายกิตติศักดิ์ บูชาประทีปดวง

นางสาวสุพรรษา วิรุณทอง

นายภูมิชัย เจริญโชคมหันต์

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางเพลินใจ ทองจันดี

นายสุวัฑฒโณ ใจมาดี

นางสาวสาธิยา รัตนา

นางสาวประภาพร วงค์ศรี

นางสาวศุพิชฎา ตินิ

นายนพรุจน์ สมบูรณ์พฤกษ์

นายจารุพจน์ คอนโด่ะ

นายอัศวิน นาวารี

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายวินัย มณีกูล

นายธันว์ จันทร์ลอย

บุคลากรทางการศึกษา

นางศิริพร เป็งใจ

นางสาวอรทัย เคาะเซอ

นางสุชาดา กุหลาบบ้านนา

นางสาวมีนา พรายแก้ว

นางมณฑา นุตะเรืองรุจน์

นางสาวปฐมพร เคาะเซอ

นายจรินัท ประดิษฐชัย

นางสาวนันชนัช ทาทะลักษณ์

นางศรัณยา ศิรินันท์

นายนิรุศ แก้วคำ

นางยุพิน นภากาศ

นางสาววันเพ็ญ อาภรณ์ไพร

นางนภาภรณ์ พันธ์มาลี

นางสาวอังคณา สาริกานนท์