วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ข้อมูลครูและบุคลากรฯ

ฝ่ายบริหาร

001 (2)

นายวินัย จันทรานาค

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายทรงวุฒิ อุดวงศ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
MSR_6501

นางจันทนา สมนึก

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
MSR_6483

นายอพิเชษฐ อุดมผล

ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอพิเชษฐ อุดมผล

นางศศิกานต์ สุธา

นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา

นายสมชาย มณฑา

นายเกียรติศักดิ์ ยงสุนทรรุ่ง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสุภาพร ธรรมขันธ์

นางสิริจันทร์ วงษ์มหันต์

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิถีบรรพต

นางสาววันทนีย์ คงความสะอาด


แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวรพันธ์ กันธิยะ

นายโยฮัน คงประหยัด

นายพีระพงษ์ ขันธ์เขียว

นายวันชัย ขจรศักดิ์ศรี

แผนกช่างยนต์

ว่าที่ รต.ปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม

นายวิชญ์พล พันธ์ศรี

ว่าที่ รต.ฐานทัพ ปินตาสม

นายกิตติศักดิ์ บูชาประทีปดวง

นางสาวสุพรรษา วิรุณทอง

นายภูมิชัย เจริญโชคมหันต์

นายกัณภัทธ ยุทนาดำรง

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางเพลินใจ ทองจันดี

นางสาวเฌอเอม เจริญแก้ว

นางสาวสาธิยา รัตนา

นางสาววนิดา ผู้ครองทอง

นางสาวมาลินี ยาดี

นางสาวปรีชญา บงกชลาวัลย์

นายนพรุจน์ สมบูรณ์พฤกษ์

นายจารุพจน์ คอนโด่ะ

นายสุรศักดิ์ วงษ์คล้ายพระจันทร์

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายวินัย มณีกูล

นายธันว์ จันทร์ลอย

บุคลากรทางการศึกษา

นางศิริพร เป็งใจ

นางสาวอรทัย เคาะเซอ

นางสุชาดา กุหลาบบ้านนา

นางสาวมีนา พรายแก้ว

นางมณฑา นุตะเรืองรุจน์

นางสาวปฐมพร เคาะเซอ

นายจรินัท ประดิษฐชัย

นางสาวนันชนัช ทาทะลักษณ์

นางศรัณยา ศิรินันท์

นายนิรุศ แก้วคำ

นางยุพิน นภากาศ

นางสาววันเพ็ญ อาภรณ์ไพร

นางนภาภรณ์ พันธ์มาลี

นางสาวอังคณา สาริกานนท์