วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ข้อมูลผู้เรียน

จำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2566

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  ๑.๑.๑ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ จำนวน 242 คน
  ๑.๑.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 116 คน

๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  ๑.๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี จำนวน 70 คน

๑.๓ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ๑.๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 60 คน

 
 

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓

๒.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  ๒.๑.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) จำนวน 64 คน
  ๒.๑.๒ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี) จำนวน 43 คน

๒.๒ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  ๒.๒.๑ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ระบบทวิภาคี) จำนวน 57 คน

๒.๓ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ๒.๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (ระบบทวิภาคี) จำนวน 39 คน