วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ข้อมูลหลักสูตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร