วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ชื่อสถานศึกษา :  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Maesariang Industrial and Community Education College

ที่ตั้งสถานศึกษา เนื้อที่ของสถานศึกษา

   มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  15  หลัง ได้แก่

1. อาคารงานกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 หลัง  
2. อาคารเรียนชั่วคราว (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องพักครู) จำนวน 1 หลัง  
3. อาคารฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 หลัง  
4. อาคารหอประชุม – โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง  
5. อาคารเรียนพาณิชยกรรม จำนวน 2 หลัง  
6. อาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง
7. อาคารนวัตกรรม งานประกันคุณภาพ จำนวน 1 หลัง
8. อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง
9. บ้านพักชั่วคราวผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง
10. บ้านพักชั่วคราวรองผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง
11. หอพักนักเรียน นักศึกษาหญิง จำนวน 2 หลัง
12. หอพักนักเรียน นักศึกษาชาย จำนวน 1 หลัง
13. หอพักนักเรียน นักศึกษาชาย-หญิง (มูลนิธิ RDF) จำนวน 1 หลัง

          การติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ : 053-681576
  • เบอร์โทรสาร : 053-681576
  • Web site                :  msr.ac.th
  • E-mail address : [email protected]