วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ฝ่ายทรัพยากร

๑. งานบริหารทั่วไป

หัวหน้างาน   นางสิริจันทร์   วงษ์มหันต์   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   นางสาวมาลินี  ยาดี  ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาวอรทัย  เคาะเชอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

๒. จัดทำร่างหนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร  และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา

๔. เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์  หลักฐานและระเบียบวิธี ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา

๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำชี้แจง  ประกาศ   ให้บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา

๖. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา

๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบุคลากร

หัวหน้างาน  นางสิริจันทร์   วงษ์มหันต์  ครู

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาวอรทัย  เคาะเชอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานบุคลากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

๓.  จัดทำแผน  และดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

๔.  ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

๖.  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่นการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทน  และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

๗.  ดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานการเงิน

หัวหน้างาน   นางสิริจันทร์   วงษ์มหันต์  ครู      

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นางศิริพร   เป็งใจ  พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาวมีนา     พรายแก้ว        เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานการเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดำเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.  รับและเบิกจ่ายเงิน  ตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง

๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๕.  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย      ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานการบัญชี

หัวหน้างาน   นางสุภาพร   ธรรมขันธ์   ครู

เจ้าหน้าที่งาน  นางสุชาดา       กุหลาบบ้านนา   เจ้าหน้าที่งานบัญชี

งานการบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้        

๑.  จัดทำเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชี  ของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.  จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๔.  ให้คำปรึกษา  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานพัสดุ

หัวหน้างาน  นางสาววันทนีย์  คงความสะอาด   ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน  นางมณฑา   นุตะเรืองรุจน์   เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางปฐมพร  นันทการ   เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานพัสดุ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้   

๑.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา     การเบิกจ่ายพัสดุ  และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.  จัดทำทะเบียนที่ดิน  สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทุกประเภทของสถานศึกษา

๓.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและ

การพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๔.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง

๕.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  พร้อมใช้งาน

๖.  สำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ        การอาชีวศึกษา

๗.  ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๘.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานอาคารสถานที่

หัวหน้างาน   นายกิตติศักดิ์   บูชาประทีปดวง  พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  ว่าที่ร้อยตรีปัถย์   ห้าวหาญคุณธรรม  ครูผู้ช่วย

นายธันว์   จันทร์ลอย   พนักงานราชการ (ครู)

นายโยฮัน   คงประหยัด    พนักงานราชการ (ครู)

นายพีระพงษ์   ขันธ์เขียว   พนักงานราชการ (ครู)

นายภูมิชัย  เจริญโชคมหันต์   ครูพิเศษสอน

นายวันชัย  ขจรศักดิ์ศรี   ครูพิเศษสอน

นางสาวสุพรรษา   วิรุณทอง  ครูพิเศษสอน

นายกัณภัทร  ยุทธนาดำรง  ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน  นายจำเนียร  สนั่นครองธรรม   นักการภารโรง

นายอนันต์   คงวินิจกุล   นักการภารโรง

นายสายัณ  ผ่องอำไพศักดิ์  นักการภารโรง

นางสาวลาวัลย์  ศรีอ่างขาง  แม่บ้าน

 นางสาวกานดา  ดรุณชัย  แม่บ้าน

นางสาวนัฐพร  มูลทะโน  แม่บ้าน

นางบัวแก้ว  โสภาศรี   แม่บ้าน

งานอาคารสถานที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒.  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงาน  การรักษาสภาพแวดล้อม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔.  จัดและควบคุมดูแลเวรยาม  ดูแลอาคารของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ

๕.  ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. งานทะเบียน

หัวหน้างาน   นางเพลินใจ   ทองจันดี   ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   นางสาวมาลินี   ยาดี   ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา   ผู้ครองทอง  ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์  วงค์คล้ายพระจันทร์  ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน    นางสาวนันชนัช   ทาทะลักษณ์   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานทะเบียน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

๓.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๔.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำหนด  การขอพัก   การเรียน  การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๕.  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึกษา

๖.  ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตามควรแก่กรณี

๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์  (PR)  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค  ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง  ๆ  ของนักเรียน  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน  เช่น 

การลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน  เดือน  ปีเกิด  เป็นต้น

๑๑.  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ

๑๒.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามระเบียบ

๑๓.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๑๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๕.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๖.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินขอสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. งานเอกสารการพิมพ์ (กลุ่มงานภายใน)

หัวหน้างาน  นายนพรุจ        สมบูรณ์พฤกษ์  ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   นางสาวสาธิยา   รัตนา  ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน  นางสาวอรทัย   เคาะเชอ  เจ้าหน้าที่

นางสาวยุพิน  นภากาศ   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานเอกสารการพิมพ์   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

๒. จัดลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ หรือเอกสารต่างๆที่จะพิมพ์ก่อนหลัง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์

๓. ประสานงานให้การบริการหน่วยงานอื่นๆ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

๔. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเอกสารการพิมพ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกำหนดของสถานศึกษา

๕. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. งานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างาน   นายวรพันธ์   กันธิยะ  ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายสมชาย  มณฑา  ครูพิเศษสอน

นายเกียรติศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง        ครูพิเศษสอน

นางสาวปรีชญา  บงกชลาวัลย์    ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่  นายนิรุศ  แก้วคำ    เจ้าหน้าที่

นางสาวนันชนัช  ทาทะลักษณ์     เจ้าหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ติดตามรวบรวมข้อมูล  ข่าวสาร  และถ่ายภาพกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  และทุกกิจกรรม

๒. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๓. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในและภายนอกสถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

๔. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่นส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์

๕. ประสานงานให้การต้อนรับผู้บริการ  และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ  มาศึกษาดูงาน  หรือมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

๖. ดำเนินการด้านพิธีการในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาโดยประสานงานกับฝ่าย   หัวหน้างาน  หัวหนาแผนกวิชา  ที่เกี่ยวข้อง

๗. เผยแพร่ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม  ตลอดจนเกียรติประวัติของสถานศึกษาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อโดยประสานร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง

๘. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย