วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายทรงวุฒิ  อุดวงศ์  รองผู้อำนวยการชำนาญการ

รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพีระพงษ์  ขันธ์เขียว 

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้างาน  นางศศิกานต์     สุธา    ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นายวิชญ์พล   พันธ์ศรี  ครูผู้ช่วย

ครูที่ปรึกษาองค์การ    นางสาวปรีชญา  บงกชลาวัลย์   ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม   นายนิรุศ   แก้วคำ  เจ้าหน้าที่

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน   นักศึกษา  และกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน           ในสถานศึกษา  เช่น  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อคท.)  องค์การนักธุรกิจ

ในอนาคต  แห่งประเทศไทย  (อธท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อศท.)  หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอื่น ๆ

๕.  ดำเนินการ  ประสานงาน  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์      งานอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองของนักเรียน นักศึกษา

๖.  ส่งเสริมกีฬานันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๗.  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (กลุ่มงานภายใน)

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร     นายพีระพงษ์  ขันธ์เขียว  พนักงานราชการ(ครู)

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกเรียนวิชาทหาร           การสอบภาคปฏิบัติ  การสอบภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม

๒. รับผิดชอบดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ดำเนินการจัดทำประกาศและจัดเตรียมเอกสารในการขอผ่อนผันฯ ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือก

๓. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของงานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดำเนินการเขียนและจัดทำโครงการต่าง ๆ ของงานนักศึกษาวิชาทหาร

๔. ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาวิชาทหาร และจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (กลุ่มงานภายใน)

หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    นายจารุพจน์  คอนโด่ะ    ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน     นายนิรุศ   แก้วคำ     เจ้าหน้าที่

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ

๒.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๓.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๔.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานครูที่ปรึกษา

หัวหน้างาน   ว่าที่ร้อยตรีปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน     นายวิชญ์พล     พันธ์ศรี  ครูผู้ช่วย

 นางศศิกานต์    สุธา  ครูพิเศษสอน

ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

เจ้าหน้าที่     นางยุพิน   นภากาศ    เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานครูที่ปรึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางระบบติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษา  ให้สอดคล้องกับนักเรียนนักศึกษาและสาขางาน  โดยประสานงานกับครูแต่ละแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง

๒.  ควบคุมดูแลส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

๓.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ  การเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

๔.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น  และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการ   ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน  นักศึกษา

๕.  ประสานงานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานปกครอง

หัวหน้างาน  นายพีระพงษ์     ขันธ์เขียว  พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกทุกแผนก, ครูที่ปรึกษา

นางสาววันทนีย์  คงความสะอาด   ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลินี  ยาดี   ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์   บูชาประทีปดวง  พนักงานราชการ (ครู)

นายสมชาย  มณฑา  ครูพิเศษสอน

นายภูมิชัย   เจริญโชคมหันต์  ครูพิเศษสอน

 นางสาวสาธิยา  รัตนา   ครูพิเศษสอน

งานปกครอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชา  และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  นักศึกษาและเจ้าหน้าที่              จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน  นักศึกษา

๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา

๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

๖.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

๗. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ 

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หัวหน้างาน   นายวันชัย   ขจรศักดิ์ศรี   ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา

นางสาวเฌอเอม  เจริญแก้ว  ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน    นางยุพิน นภากาศ   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน    การสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

๒. จัดทำคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

๔. บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๖. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. สร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษากับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการแนะแนวการศึกษา

๙. วางแผนและดำเนินการเชิงรุกในการแนะแนวการศึกษากับเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ แนะนำนักเรียนเข้าเรียนสายวิชาชีพ

๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานและสถานประกอบการในการจัดหางานให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา

และการหางานทำระหว่างเรียน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของสถานประกอบการ 

๑๑. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จการศึกษา  โดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างาน   นางสาวสาธิยา  รัตนา  ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน    นายภูมิชัย  เจริญโชคมหันต์  ครูพิเศษสอน

นายสมชาย      มณฑา  ครูพิเศษสอน

นางสาวสุพรรษา   วิรุณทอง   ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์   วงค์คล้ายพระจันทร์  ครูพิเศษสอน

นางสาวเฌอเอม  เจริญแก้ว  ครูพิเศษสอน

งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา

๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา

๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลหอพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๖. จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

หัวหน้างาน       นางศรัณยา       ศิรินันท์           พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน      นางสุภาพร       ธรรมขันธ์         ครู

                             นายกิตติศักดิ์     บูชาประทีปดวง  พนักงานราชการ

                             นายพีระพงษ์     ขันธ์เขียว         พนักงานราชการ

                             หัวหน้าแผนกทุกแผนก

เจ้าหน้าที่งาน       นางสาวอังคณา  สาริกานนท์      เจ้าหน้าที่

                             นางสาวยุพิน     นภากาศ          เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น  โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น

๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 

๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย               เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ               และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

๗. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ การประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๘. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย