วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการ

๑.๑  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชา  นางเพลินใจ   ทองจันดี   ครู

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา   นายนพรุจ    สมบูรณ์พฤกษ์   ครูผู้ช่วย

เลขานุการแผนกวิชา      นายจารุพจน์   คอนโด่ะ  ครูผู้ช่วย

ครูประจำแผนกวิชา       นางสาวมาลินี  ยาดี  ครูผู้ช่วย

นางสาวสาธิยา   รัตนา  ครูพิเศษสอน

นางสาวเฌอเอม  เจริญแก้ว  ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์   วงค์คล้ายพระจันทร์  ครูพิเศษสอน

นางสาวปรีชญา  บงกชลาวัลย์   ครูพิเศษสอน

นางสาววนิดา   ผู้ครองทอง   ครูพิเศษสอน    

๑.๒ แผนกวิชาการบัญชี

หัวหน้าแผนกวิชา   นางสุภาพร   ธรรมขันธ์  ครู

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา    นางสิริจันทร์    วงษ์มหันต์    ครู

เลขานุการแผนกวิชา    นางสาววันทนีย์  คงความสะอาด   ครูผู้ช่วย

ครูประจำแผนกวิชา    นางสาวจันทร์เพ็ญ วิถีบรรพต    พนักงานราชการ (ครู) 

๑.๓ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าแผนกวิชา  นายอพิเชษฐ   อุดมผล   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา   นางศศิกานต์  สุธา  ครูพิเศษสอน    

เลขานุการแผนกวิชา   นายสมชาย  มณฑา  ครูพิเศษสอน

ครูประจำแผนกวิชา  นายเกียรติศักดิ์   ยงสุนทรรุ่ง  ครูพิเศษสอน

นางสาวเมธินี     สายวงค์ปัญญา   ครูผู้ช่วย

๑.๔ แผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้าแผนกวิชา  ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ  ปินตาสม  ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา   ว่าที่ร้อยปัถย์   ห้าวหาญคุณธรรม  ครูผู้ช่วย

เลขานุการแผนกวิชา   นายวิชญ์พล  พันธ์ศรี   ครูผู้ช่วย

ครูประจำแผนกวิชา   นายกิตติศักดิ์   บูชาประทีปดวง  พนักงานราชการ (ครู)

นายภูมิชัย   เจริญโชคมหันต์  ครูพิเศษสอน

นายกัณภัทร      ยุทธนาดำรง      ครูพิเศษสอน

นางสาวสุพรรษา วิรุณทอง          ครูพิเศษสอน

๑.๕ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิชา   นายวรพันธ์   กันธิยะ  ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา   นายโยฮัน   คงประหยัด   พนักงานราชการ (ครู)

เลขานุการแผนกวิชา   นายพีระพงษ์   ขันธ์เขียว   พนักงานราชการ (ครู)

ครูประจำแผนกวิชา   นายวันชัย    ขจรศักดิ์ศรี   ครูพิเศษสอน

๑.๖ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้าแผนกวิชา   นายวินัย    มณีกูล   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา   นายธันว์    จันทร์ลอย   พนักงานราชการ (ครู)

แผนกวิชา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก  จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  กำกับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน    การสอน  การฝึกงาน  การวัดผล  ประเมินผลและวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ       แบบแผนของทางราชการ

๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

๔. จัดหา  ดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน  การเขียนตำราเอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ

๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ  แผนการจัดการเรียนการสอน

๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

๙. ปกครองดูแล  บุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเสนอความดี  ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน้างาน    นายนพรุจ      สมบูรณ์พฤกษ์    รูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นายโยฮัน   คงประหยัด   พนักงานราชการ (ครู)

นางสาววนิดา  ผู้ครองทอง   ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน   นางนภาภรณ์   พันธุ์มาลี   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๕. จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ

การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้ความรู้และเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

๗. ประสานงานกับแผนกวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต

๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

๑๐. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๓. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างาน    นางสาวจันทร์เพ็ญ   วิถีบรรพต   พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่งาน    นางนภาภรณ์   พันธุ์มาลี   เจ้าหน้าที่งานธุรการ

งานวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒. กำกับ  ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔. ตรวจสอบผลการเรียนระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน  และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด

หัวหน้างาน   นางสาวมาลินี    ยาดี    ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นายจารุพจน์   คอนโด่ะ   ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน    นางสาวอังคณา  สาริกานนท์    เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด   มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒.   จัดหาหนังสือ วัสดุห้องสมุดและวัสดุทางการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพต่าง ๆ   

๓.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

๔.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง

๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้างาน   ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ  ปินตาสม   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นายนพรุจ   สมบูรณ์พฤกษ์  ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาวอังคณา   สาริกานนท์  เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนภาภรณ์   พันธ์มาลี   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ   วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล  และแก้ปัญหาต่าง ๆ

๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานสื่อการเรียนการสอน

หัวหน้างาน   นางศศิกานต์    สุธา   ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา

นายเกียรติศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง   ครูพิเศษสอน

นายสมชาย   มณฑา   ครูพิเศษสอน

งานสื่อการเรียนการสอน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. วางแผนจัดหา  จัดทำและให้บริการ  ด้านสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

๒. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. วางแผนจัดระบบและให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ