วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

๑. งานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างาน   นางสาวเมธินี  สายวงค์ปัญญา  ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาววันเพ็ญ  อาภรณ์ไพร   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบาย

และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒.  จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน          ที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

๔.  รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

๕.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

๖.  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างาน  นายเกียรติศักดิ์   ยงสุนทรรุ่ง   ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  นายสมชาย   มณฑา   ครูพิเศษสอน

นายวันชัย  ขจรศักดิ์ศรี   ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาววันเพ็ญ  อาภรณ์ไพร  เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา  จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  บุคลากร งบประมาณ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  และการประกอบอาชีพด้วยสื่อทุกประเภท  โดยประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง

๓.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา  ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

๔.  กำกับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานความร่วมมือ

หัวหน้างาน   นายวิชญ์พล   พันธ์ศรี   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา

นางสาวสุพรรษา  วิรุณทอง   ครูพิเศษสอน

นายกัณภัทร   ยุทธนาดำรง   ครูพิเศษสอน

นายภูมิชัย   เจริญโชคมหันต์  ครูพิเศษสอน

นางศรัณยา   ศิรินันท์    พนักงานราชการ

งานความร่วมมือ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

๒.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ  และความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๖.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หัวหน้างาน   นายวินัย  มณีกูล   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก

ว่าที่ร้อยตรี ปัถย์  ห้าวหาญคุณธรรม   ครูผู้ช่วย

นางสาววันทนีย์  คงความสะอาด  ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธินี  สายวงค์ปัญญา  ครูผู้ช่วย

นายวันชัย   ขจรศักดิ์ศรี    ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน  นางสาวสุชาดา  กุหลาบบ้านนา  เจ้าหน้าที่

งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนา

องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

๒. วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ       ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

๓. เผยแพร่และส่งเสริมให้มีการทำผลงานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและ  สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ไปใช้    เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น    

๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๖. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหน้างาน   นายโยฮัน   คงประหยัด  พนักงานราชการ (ครู)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก

หัวหน้างานทุกงาน

เจ้าหน้าที่งาน    นางสาววันเพ็ญ อาภรณ์ไพร   เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางยุพิน   นภากาศ   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒.วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา  และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา  รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคลในองค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๔.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

๕.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

หัวหน้างาน    นางสาวเมธินี   สายวงค์ปัญญา   ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   หัวหน้าแผนกทุกแผนก

นางสาววนิดา  ผู้ครองทอง  ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์   วงค์คล้ายพระจันทร์   ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่งาน   นางสุชาดา   กุหลาบบ้านนา   เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววันเพ็ญ  อาภรณ์ไพร   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม  การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

๒.วางแผนดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงาน  รับจัดทำ  รับบริการ  รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียน  การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล

๔. กำกับ  ติดตามและจัดทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายของงานผลิตผล  และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

๕. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (กลุ่มงานภายใน)

หัวหน้างาน    นางสุภาพร   ธรรมขันธ์   ครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน   นางสาววันทนีย์   คงความสะอาด   ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งาน   นางสาววันเพ็ญ   อาภรณ์ไพร   เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

๒. ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

๓. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย

๔. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

๕. รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

๖. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

๗. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

๘. งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย