วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ห้องเรียนออนไลน์

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอพิเชษฐ อุดมผล

นางศศิกานต์ สุธา

นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา

นายสมชาย มณฑา

นายเกียรติศักดิ์ ยงสุนทรรุ่ง

แผนกวิชาการบัญชี

นางสุภาพร ธรรมขันธ์

นางสิริจันทร์ วงษ์มหันต์

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิถีบรรพต

นางสาววันทนีย์ คงความสะอาด


แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวรพันธ์ กันธิยะ

นายโยฮัน คงประหยัด

นายพีระพงษ์ ขันธ์เขียว

นายวันชัย ขจรศักดิ์ศรี

แผนกช่างยนต์

ว่าที่ รต.ปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม

นายวิชญ์พล พันธ์ศรี

ว่าที่ รต.ฐานทัพ ปินตาสม

นายกิตติศักดิ์ บูชาประทีปดวง

นางสาวสุพรรษา วิรุณทอง

นายภูมิชัย เจริญโชคมหันต์

นายกัณภัทธ ยุทนาดำรง

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางเพลินใจ ทองจันดี

นางสาวเฌอเอม เจริญแก้ว

นางสาวสาธิยา รัตนา

นางสาววนิดา ผู้ครองทอง

นางสาวปรีชญา บงกชลาวัลย์

นางสาวมาลินี ยาดี

นายนพรุจน์ สมบูรณ์พฤกษ์

นายจารุพจน์ คอนโด่ะ

นายสุรศักดิ์ วงษ์คล้ายพระจันทร์

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายวินัย มณีกูล

นายธันว์ จันทร์ลอย