วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

แผนกช่างยนต์

ข่าวสารวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนกช่างยนต์

ประเภทวิชาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

ประเภทวิชาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)