วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (ระบบทวิภาคี)